O systému L17

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příprava a samotný výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 se nijak zásadně neliší od standardního kurzu dospělých. Každý žadatel musí absolvovat minimálně 14 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd.

Zásadní podmínky pro Řidiče L17

Žadatel bude muset absolvovat standardní výuku a výcvik v autoškole identickou s běžným žadatelem, ale s možností zahájení výuky a výcviku o rok dříve.

Žadatel v režimu L17 bude moci absolvovat závěrečnou zkoušku a získat řidičské oprávnění skupiny B již od věku 17 let.

Mladý Řidič do 18 let bude smět řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Řídí‑li sedmnáctiletý Řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle Řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování Řidiče, a v případě potřeby poskytnout Řidiči radu.

Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Mentor získal řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety.

Mentor je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B.

V posledních 5 letech Mentor nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území ČR a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d).

Mentor nemá zadržený řidičský průkaz.

Mentor nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

Mentor musí být zapsán v Evidenční kartě Řidiče L17.

Zásadní podmínky pro Mentory L17

Schéma cesty realizace získání řidičského oprávnění v systému L17

Systém L17 není jen možnost, jak získat řidičský průkaz „o něco dřív“, jde o komplexní plán zaměřený na důkladné a intenzivní praktické proškolení začínajícího Řidiče.

Následující schéma Vám názorně přiblíží a vysvětlí, jak je program L17 navržen a jak funguje.

do 15,5 let

Získání základních návyků řidičských dovedností a pravidel provozu.
Chodec a cyklista.

15,5 let

První možnost přihlásit se do autoškoly a zahájit kurz v systému L17
(18 měsíců před 17 lety).

16,5 let

Obvyklé přihlášení do autoškoly v systému L17 doporučujeme cca 0,5 roku před dovršením věku 17 let.
 • Min. 11 hodin teoretické výuky

 • Min. 28 hodin praktických jízd

 • Registrace do systému L17

17 let

Závěrečná zkouška, přechod do módu řízení L17.
 • Závěrečná zkouška z jízdy a teorie se zkušebním komisařem

 • Start programu L17

 • Jízdy s mentorem

 • Podpůrná výuka s webovou aplikací

 • Motivační plán a výzvy

18 let

Samostatná jízda v provozu, možnost dalšího školení a nabíráni zkušeností v rámci programu L17.
 • Plné využití získaných zkušeností a možnost jízdy bez omezení

 • Další aktivní volná podpora a školení přes aplikaci

 • Výhody pro aktivní a nechybující řidiče

 • Možnost jezdit v zahraničí

18+ let

Nabírání zkušeností a stálá podpora skrze L17 pro pokročilejší řidiče.
 • Zdokonalování řidičských schopností v rámci programu Start Driving

 • Přístup k nejaktuálnějším a důležitým upozorněním a novinkám

Přínosy a výhody L17

Nesporným přínosem programu L17 je kontrolovaný vliv na mladé začínající Řidiče, kteří v dlouhodobém trendu platí za jednu z rizikových skupin v rámci pohybu a nehodovosti na silnicích, L17 by měla tento nelichotivý status zvrátit.

Možnost získat řidičské oprávnění před dovršením osmnácti let se v minulosti osvědčila a potvrdila, že mladí začínající Řidiči rozhodně nejsou horšími absolventy autoškol než ti starší, ba naopak, tendence úspěšně dokončit autoškolský výcvik klesá v přímé úměře k výši věku žadatelů o řidičský průkaz.

Co nejdřívější možnost řídit se tak přímo nabízí a pozitivní přínos k bezpečnosti v automobilové dopravě potvrzují všechny státy, kde program podobný tomu L17 zavedly a roky využívají.

Legislativní podmínky systému L17

Novela Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. platná od 1. 1. 2024 zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Jednou z nejzásadnějších novinek je, že umožnuje řídit vozidlo po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky již od 17 let pod dohledem Mentora.
Kolik kilometrů najede
v přípravě řidič v běžné autoškole a řidič v systému L17.
Jedním z hlavních přínosů systému L17 je násobně větší množství kilometrů začínajícího řidiče získané kombinací autoškoly a jízdy s Mentory. Větší množství kilometrů = větší množství zkušeností.
Kolik hodin stráví za volantem
v přípravě řidič v běžné autoškole a řidič v systému L17.
Každá hodina za volantem vozidla se zkušeným učitelem autoškoly a následně Mentorem jasně zvyšuje technickou i kvalitativní zdatnost nového řidiče.
Jaké situace a rizika řeší 
řidič při jízdě v běžné autoškole a jaké v systému L17.
Nejběžnější počet hodin absolvovaných v autoškole je 28. Za tento čas není možné stihnout připravit mladého začínajícího řidiče na všechna rizika v provozu na pozemních komunikacích. Kombinace autoškoly a L17 to jasně umožní.
Motivace mladého řidiče 
při jízdě v běžné autoškole a Řidiče L17 s Mentorem.
Je rozdíl v motivaci mít pouze řidičský průkaz oproti motivaci být kvalitním účastníkem silničního provozu.

Co po období dovršení 18 let?

Mladý začínající řidič právě dosáhl 18 let věku a má za sebou teoretický a praktický výcvik v autoškole, úspěšně zvládnuté závěrečné zkoušky se zkušebním komisařem a následné několikaměsíční zdokonalování svých znalostí a dovedností ve spolupráci s kvalifikovanými mentory.

Má (i díky vám) za sebou desítky či stovky hodin a kilometrů za volantem a chuť vyrazit někam v autě "konečně sám". Je na to opravdu připravený? Rádi bychom vám doporučili následující postup ideální adaptace na samostatné jízdy bez mentorů po dosažení 18 let věku.

 • I přestože s Řidičem L17 ve vozidle již legislativně být nemusíte, nikde není řečeno, že tam být nemůžete. Využívejte i nadále možnost pozitivně ovlivňovat jeho schopnosti a dál předávat zkušenosti, jistě máte stále co nabídnout.
 • Nejčastějším problémem prvních samostatných jízd Řidičů 18+ je snaha "vyzkoušet si, co vozidlo dokáže". Pamatujte na fakt, že nejvíce fatálních nehod mají mladí začínající řidiči z důvodů nepřiměřené rychlosti a tzv. nezvládnutí řízení. Pokračujte v trendu kvality řízení vozidla, který se řidič naučil od učitele v autoškole, a které jste mu pomohli zkvalitnit jako mentor.
 • Touží váš již plnoletý řidič po vlastním vozidle? Nebojte se s ním samotný výběr vozidla, jeho kvalitu, bezpečnost i cenu konzultovat. Proberte s ním a doporučte mu, které auto je vhodné a bezpečné pro mladého začínajícího řidiče.

Závěrečné zkoušky

Zkoušku provádí zkušební komisař a skládá se ze dvou částí:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut).

 • zkouška z praktické jízdy (vč. přípravy a kontroly vozidla před jízdou).

Za závěrečnou zkoušku se platí správní poplatek ve výši 700 Kč. Zkoušku z praktické jízdy můžete vykonat pouze tehdy, pokud nejprve úspěšně napíšete písemný test z pravidel. Je třeba získat 43 z 50 bodů. Pokud test neuděláte, nemůžete pokračovat zkouškou z jízdy.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakrát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik tohoto předmětu.

Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za případnou opakovanou zkoušku se platí správní poplatek 100 Kč za pravidla o provozu na pozemních komunikacích (teoretická zkouška) a 400 Kč za zkoušku z jízdy (praktická zkouška).

Termín Vaší zkoušky následuje obvykle po ukončení Vašeho výcviku. Pro předstoupení k praktické zkoušce musíte úspěšně absolvovat zkoušku z teorie. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Žádost o vydání řidičského průkazu a zápis Mentorů do evidenční karty

Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky obdrží žadatel potvrzení, které předloží na libovolném úřadu s rozšířenou působností pro vydání řidičského průkazu spolu s dalšími dokumenty:

 • platný doklad totožnosti

 • doklad o obvyklém bydlišti (v případě cizinců)

 • původní řidičský průkaz (v případě rozšiřujícího výcviku)

 • podklady nutné pro zápis Mentorů L17 do evidenční karty Řidiče L17 (Formulář pro zápis Mentorů L17 stahujte na www.autoskolaL17.cz)

Lhůta na vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu činí 20 dnů a je s ní spojen správní poplatek 200 Kč. Expresní vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů je zpoplatněno částkou 700 Kč, avšak této možnosti nelze využít v případě vydávání prvního řidičského průkazu, ale pouze v případě rozšíření oprávnění, ztráty průkazu apod.

Žádost o vydání řidičského průkazu je nutné podat do 6 měsíců od absolvování zkoušek po výcviku v autoškole (do 30 dnů v případě "vybodování" a do 2 měsíců v případě zákazu řízení). V opačném případě je nutné zkoušky absolvovat znovu – návštěvu úřadu se tedy nevyplatí odkládat.

Žádost o vydání řidičského průkazu je možné podat také online prostřednictvím portálu dopravy www.portaldopravy.cz.

PARTNEŘI MANUÁLU PRO MENTORY

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1 | 130 00 Praha 3

asociace@autoskol.cz | www.asociaceautoskol.cz
Pro média

Manuál pro Mentory L17 bude představen na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17 bude představena na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů dne 20.10.2023

Samostatný řidič 18+

Poslední úrovní je úplná samostatnost a jistota řidiče v celkovém užívání automobilu a chování se na silnici i mimo ní. Takový řidič už je schopný jízdy bez Mentora, což mu umožňuje i legislativa. Přesto doporučujeme Řidiči dále plně využívat možností a výhod v rámci programu L17, používat aplikaci a zdokonalovat své schopnosti skrze plán pro něj určený.

Doporučení pro Samostatné řidiče 18+:

 • Pokračujte v plánu L17 bez Mentora.

 • Využíjte dalšího obsahu aplikace (výzvy, počítadla, poradentství ad.).

 • Neusněte na vavřínech, dále plnohodnotně a soustředěně trénujte své nejen řidičské schopnosti.

 • Jako Řidič 18+ již můžete řídit i mimo ČR, využijte toho.

Co dál:

 • Pokračujte v ježdění s Mentorem,

 • nadále využívejte Aplikaci L17 a zkompletujte všechny výzvy,

 • nepolevujte a využijte na maximum vše, co jste se doposud naučili.

Zkušený řidič L17

Doporučení pro ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte co nejčastěji, střídejte mentory i automobily.

 • Trénujte jízdu po dálnici a silnicích pro motorová vozidla.

 • Vyzkoušejte si jízdu v noci, za deště, snížené viditelnosti.

 • Navštivte projekt START DRIVING.

Nejčastější chyby ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Zvýšená agresivita a přílišná sebejistota.

 • Nesprávné reakce na okolní povoz.

 • Chyby vyplývající z nových zkušeností.

 • Sklony k nedodržování některých předpisů (např. nejvyšší dovolená rychlost, znamení o změně směru jízdy, apod).

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 1000 km,

 • získat od Mentora schválení postupu a dovedností,

 • dosáhnutí plnoletosti.

Nováček L17

Doporučení pro STŘEDNĚ ZKUŠENÉ ŘIDIČE:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, v rámci možností a nabytých zkušeností tento rytmus zvyšujte a přizpůsobte tomu i dobu jízdy.

 • Jezděte ve slabém provozustředně silném provozu v extravilánuintravilánu.

 • Začněte trénovat jízdu v hustějším městském provozu.

 • Trénujte obtížnější manévry s vozidlem (couvání, otáčení, atd).

Nejčastější chyby STŘEDNĚ ZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ L17:

 • Přílišná sebejistota.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Neadekvátní reakce na okolní hustější provoz v intravilánu obce.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 700 km,

 • získat od Mentora schválení
  postupu a dovedností.

Středně zkušený řidič L17

Doporučení pro NOVÁČKY:

 • Řiďte alespoň 1-2x týdně, nepřeceňujte svéschopnosti a přizpůsobte tomu i dobu jízdy (třeba 60 minut).

 • Jezděte ve slabém provozu (mimo dopravní špičku),

 • Vybírejte si jednodušší trasy,

 • Umístěte si na vozidlo označení/samolepku L17.

Nejčastější chyby NOVÁČKŮ:

 • Pozdější reakce.

 • Nesprávné vyhodnocení dopravní situace.

 • Nedostatečný boční odstup.

 • Opomenutí signalizace změny směru jízdy a dalších povinností.

Pro postup do další úrovně je třeba:

 • odjet 20 jízd,

 • aktivně odřídit 20 hodin,

 • najet 300 km,

 • získat od Mentora schválení základních dovedností.